důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
 • po 8 - 17 hod.
 • út 8 - 14 hod.
 • st 8 - 17 hod.
 • čt 8 - 14 hod.
 • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Kdo posuzuje, zda zdravotní stav osoby odpovídá plné nebo částečné invaliditě? Vydává se o této skutečnosti samostatné rozhodnutí?

Otázku, zda zdravotní stav osoby odpovídá plné nebo částečné invaliditě je v prvním stupni oprávněn a povinen posuzovat výlučně lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ. Eventuelní přezkum těchto posudků pak spadá do působnosti Posudkové komise MPSV. Co se týče vydávání správního rozhodnutí o této skutečnosti, rozlišuje právní úprava dvě varianty:

 1. Řízení zahájené účastníkem řízení podle ust. § 93 zákona č. 582/1991 Sb.
  V praxi se jedná o situaci, kdy se občan sám od sebe dostaví na OSSZ a podá žádost o částečný/plný invalidní důchod. V tomto případě je na OSSZ provedeno posouzení zdravotního stavu a posudek je spolu s žádostí o důchod odeslán do ČSSZ. ČSSZ následně rozhoduje pouze o přiznání nebo nepřiznání ČID/PID, o invaliditě jako takové není vydáváno samostatné správní rozhodnutí. Vyplývá-li z posudku, že osoba je plně/částečně invalidní (a splnila-li též podmínku potřebné doby pojištění), je-jí bez dalšího přiznán plný/částečný invalidní důchod. Vyplývá-li z posudku opak, je žádost rozhodnutím ČSSZ zamítnuta. Přezkumu svého zdravotního stavu může osoba dosáhnout pouze tak, že podá proti rozhodnutí ČSSZ žalobu k příslušnému správnímu soudu (proti rozhodnutím ČSSZ není přípustné odvolání ve správním řízení) a ten v rámci prováděného dokazování nechá přezkoumat zdravotní stav Posudkovou komisí MPSV.
 2. Řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity zahájené z moci úřední OSSZ podle ust. § 94 zákona č. 582/1991 Sb.
  Tato situace v praxi nastane, pokud zdravotní stav osoby odpovídá po delší dobu (alespoň 6 měsíců) dočasné pracovní neschopnosti a je z tohoto titulu hmotně zabezpečena z prostředků nemocenského pojištění dávkou „nemocenské“. Existuje předpoklad, že takto dlouhá pracovní neschopnost ztrácí charakter dočasnosti a stává se z ní dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav mající za následek pokles schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost (invalidita). K hmotnému zabezpečení osob invalidních (plně, částečně) slouží invalidní důchody, nikoliv nemocenské. Nedostaví-li se proto takto dlouhodobě práceneschopný občan na OSSZ/PSSZ/MSSZ k sepsání žádosti o plný/částečný invalidní důchod (viz výše ad 1), zahájí OSSZ sama řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity. V tomto řízení je lékařem OSSZ posouzen zdravotní stav osoby a na základě posudku pak OSSZ vydá správní rozhodnutí o samotné skutečnosti, zda osoba je či není invalidní a v jakém stupni. Vyplývá-li z posudku lékaře a následně z rozhodnutí OSSZ/PSSZ/MSSZ, že osoba je plně/částečně invalidní, je jí výplata nemocenského zastavena a dotyčný si může podat žádost o plný/částečný invalidní důchod, o které posléze rozhodne ČSSZ. Rozhodnutí OSSZ o plné/částečné invaliditě je přezkoumatelné – lze proti němu podat odvolání ve správním řízení k ČSSZ, která si v rámci prováděného dokazování vyžádá posudek o zdravotním stavu účastníka řízení provedený Posudkovou komisí MPSV. V tomto případě se může zdravotním stavem osoby zabývat Posudková komise MPSV ještě předtím, než je vydáno rozhodnutí ČSSZ o dávce důchodového pojištění.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz