důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
 • po 8 - 17 hod.
 • út 8 - 14 hod.
 • st 8 - 17 hod.
 • čt 8 - 14 hod.
 • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Výpočet důchodu 2012

Poznámky k výpočtu důchodu 2012

Podmínky nároku na důchody z důchodového pojištění a způsob stanovení jejich výše upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen "zákon"). Výpočet důchodu pomocí důchodové kalkulačky vychází ze základních údajů, které v obecném případě výši důchodu ovlivňují, ale neumožňuje plně zohlednit všechny rozhodné skutečnosti. Důchodová kalkulačka pro výpočet důchodu proto může sloužit pouze k orientační představě o výši důchodu.

K údajům, které je třeba vyplnit (přepsat) do důchodové kalkulačky uvádíme pro usnadnění několik upřesňujících poznámek.

 • Vyměřovací základ - Uvádí se hrubý výdělek dosažený v příslušném roce (osoby samostatně výdělečně činné uvádějí výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného).
 • Vyloučené doby - většinou se jedná o dobu pobírání dávek nemocenského pojištění, dobu pobírání plného invalidního důchodu, dobu výkonu vojenské služby, nejde-li o vojáka z povolání, dobu péče o dítě nebo o bezmocnou osobu, dobu studia, dobu "evidované" nezaměstnanosti.
 • Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod - Jde o součet doby pojištění a tzv. náhradních dob pojištění (většinou se jedná o doby uvedené v předchozí odrážce). Náhradní doby pojištění se s výjimkou doby péče o dítě nebo o bezmocnou osobu a doby výkonu vojenské služby (nejde-li o službu vojáka z povolání) započítávají pro výši procentní výměry důchodu v rozsahu 80 %.
 • Jako doba studia získaná před 1. lednem 1996 se započítává doba studia po skončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let v plném rozsahu a po dosažení uvedeného věku se hodnotí nejvýše 6 roků studia, a to v rozsahu 80 %. Studium získané po 31. prosinci 1995 se započítává nejvýše v délce 6 roků po dosažení věku 18 let, a to v rozsahu 80 %.
 • Za výkon výdělečné činnosti po dosažení věku stanoveného pro nárok na starobní důchod (tzv. "přesluhování") se pro účely zvýšení procentní výměry důchodu nepovažuje doba pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doba dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění.
 • Roční vyměřovací základ je úhrn vyměřovacích základů (hrubých příjmů) za kalendářní rok vynásobený příslušným koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.
 • Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů.
 • Výpočtový základ je redukovaný osobní vyměřovací základ.
 • Procentní výměra důchodu se stanoví z výpočtového základu procentní sazbou odpovídající délce doby pojištění.
Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz