důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jak se do důchodu hodnotí evidence na úřadu práce?

Lidé mívají často nejasnosti v tom, jak se jim pro nárok na důchod bude hodnotit doba nezaměstnanosti, tj. období, kdy byli vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Doba vedení v evidenci úřadu práce je tzv. náhradní doba pojištění a v současné době platí, že rozsah zápočtu doby evidence u úřadu práce je závislý na tom, v jakém období byla doba získána a zda byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti.

Podle nyní platné právní úpravy:
doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání před 1. 1. 1996 se započítává plně bez jakéhokoliv omezení
doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. 12. 1995 se započítává vždy, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
doba vedení v evidenci uchazečů, po kterou podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše tří let; tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku lze hodnotit pouze jeden rok.

Jestliže byla náhradní doba pojištění z titulu vedení v evidenci úřadu práce získána do 31. 12. 2009, hodnotí se pro posouzení nároku na důchod (pro získání potřebné doby pojištění) plně, ale pro výši důchodu jen v omezeném rozsahu 80 %. Doba evidence u úřadu práce získaná po 31. 12. 2009 se pro nárok na důchod i jeho výši hodnotí pouze v rozsahu 80 %.

Příklad:

Žena narozená 1. 2. 1953, vychovala 2 děti, dosáhla důchodového věku dne 1. 6. 2012 a od tohoto data žádá o přiznání starobního důchodu. Poprvé byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání od 1. 1. 1992 do 31. 3. 1993, tj. podle předpisů platných před 1. 1. 1996. Podruhé byla vedena v evidenci úřadu práce od 1. 3. 2005 do 30. 4. 2007, tj. před dosažením 55 let. Prvních 6 měsíců pobírala podporu (tehdy hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání). Třetí vedení v evidenci uchazečů bylo od 1. 1. 2010 do dne přiznání důchodu, tj. do 31. 5. 2012. Prvních 11 měsíců pobírala podporu v nezaměstnanosti.

Doba nezaměstnanosti (vedení v evidenci úřadu práce) se započítá takto:
Z prvního období evidence se pro nárok na starobní důchod plně započte doba od 1. 1. 1992 do 31. 3. 1993 - jednalo se o dobu před 1. 1. 1996 (žádné omezení zápočtu doby nezaměstnanosti nebylo stanoveno).

Z druhého období evidence bude započtena bez omezení doba čerpání podpory v nezaměstnanosti v délce 6 měsíců (tzn. doba od 1. 3. 2005 do 31. 8. 2005) a ze zbylé doby se započítá pouze 1 rok, protože žadatelka byla mladší 55 let (tzn. doba od 1. 5. 2006 do 30. 4. 2007 - počítáno zpětně ode dne vzniku nároku na důchod).

Z třetího období evidence se opět bez omezení započte doba pobírání podpory v nezaměstnanosti v délce 11 měsíců (tzn. doba od 1. 1. 2010 do 30. 11. 2010) a zbylá doba (tzn. doba od 1. 12. 2010 do 31. 5. 2012) také bez omezení, protože žadatelka již byla starší 55 let.

Pro nárok na důchod budou doby první a druhé evidence, tj. 1. 1. 1992 – 31. 3. 1993 a 1. 3. 2005 – 31. 8. 2005. a od 1. 5. 2006 do 30. 4.2 007, hodnoceny plně - byly získány do 31. 12. 2009. Doba třetí evidence, tj. 1. 1. 2010 – 31. 5. 2012, bude hodnocena pouze v rozsahu 80 %. Pro výši důchodu budou všechny započtené doby nezaměstnanosti po 31. 12. 1995 zkráceny na 80 %.

Kromě doby evidence uchazeče o zaměstnání u Úřadu práce ČR patří ze zákona mezi náhradní doby pojištění v období po 31. 12. 1995:
doba studia na střední (vyšší odborné škole) nebo vysoké škole v ČR po dobu prvních šesti let po 18. roce věku získaná v období před 1. 1. 2010; doba studia po 18. roce věku získaná po 31. 12. 2009 již není náhradní dobou pojištění
doba teoretické či praktické přípravy osob se zdravotním postižením na zaměstnání
doba vojenské služby v ozbrojených silách ČR
doba civilní služby do roku 2004
doba osobní péče o dítě do 4 let věku
doba péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti
doba péče o blízkou osobu nebo osobu žijící ve společné domácnosti závislou na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti
doba pobírání plného invalidního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění
doba dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti, vzniklé v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě.

Náhradní doby pojištění získané před 1. 1. 2010 se pro nárok na důchod (pro splnění podmínky doby pojištění) hodnotí plně, tedy 100 %. Pro výši důchodu se hodnotí plně jen doba vojenské služby, doba péče o dítě a doba péče o závislou osobu. Ostatní náhradní doby získané před 1. 1. 2010 se hodnotí pro výši důchodu pouze v rozsahu 80 %.

Náhradní doby pojištění získané po 31. 12. 2009 se pro nárok na starobní důchod i pro výši důchodů redukují na 80 %.

„Lidé často nevědí, co přesně označuje termín náhradní doba pojištění. Náhradní doba pojištění je období, za které není odváděno pojistné na sociální zabezpečení, a přesto se tato doba započítává pro nárok na důchod i jeho výši. Podmínkou zápočtu náhradní doby je, že byla získána v zákonem stanovené vazbě na Českou republiku, například na území ČR nebo v době účasti na českém zdravotním pojištění, a dále že osoba získala alespoň jeden rok doby pojištění,“ vysvětluje ústřední ředitel ČSSZ JUDr. Petr Poncar.

V praxi může dojít k tomu, že se náhradní doby pojištění navzájem kryjí (např. doba studia a doba péče o dítě) nebo se kryje náhradní doba pojištění s dobou pojištění (např. pobírání invalidního důchodu a doba zaměstnání). V tomto případě se pro nárok na důchod i jeho výši započte jen ta doba, jejíž zápočet je pro občana výhodnější.

Pro důchod se nezapočítává náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku a po vzniku nároku na důchod.

Bližší informace o náhradních dobách pojištění a jejich hodnocení pro důchodové účely podají pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle: + 420 257 062 860.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz