důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jak se započte evidence na úřadu práce do důchodu?

Lidé často nemají dostatek informací o tom, jak se jim zhodnotí pro nárok na starobní důchod doba, po kterou byli nezaměstnaní a náležela jim podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci. Případně doba, kdy jim již podpora nenáležela, ale oni byli dále vedeni u úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.

Z hlediska důchodových nároků se v těchto případech jedná se o tzv. náhradní dobu pojištění, která se pro posouzení nároku na starobní důchod hodnotí sice plně, ale pro výši dávky jen v omezeném rozsahu – 80 %. Podmínkou zápočtu přitom je, že osoba vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání získala alespoň jeden rok „řádného“ pojištění. Za tuto náhradní dobu lidé neodvádí žádné pojistné. Obecně platí, že pro nárok a výši důchodu se nezapočítává náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku a po vzniku nároku na důchod.

Jak se doba nezaměstnanosti započítává:
- o doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání před 1. 1. 1996 se započítává bez jakéhokoliv omezení,
- o doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. 12. 1995 se započítává vždy, pokud člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud podporu již nepobírá a je dlouhodobě v evidenci úřadu práce, započítávají se maximálně tři roky. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se započítává v rozsahu nejvýše 1 roku.

Pro obě období ovšem platí výše zmíněné - pro nárok na důchod se tato doba počítá plně, pro výši procentní výměry jen v rozsahu 80 %.

Příklad:
Muž narozený 15. 5. 1947 dovršil důchodový věk dne 15. 5. 2009 a od tohoto data žádá o přiznání starobního důchodu. Poprvé byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 1. 3. 1991 do 15. 4. 1993 (tj. ještě před účinností zákona č. 155/1995 Sb.), podruhé byl veden v evidenci od 31. 7. 1996 do 30. 4. 2001,(tj. již za účinnosti citovaného zákona). V té době byl mladší 55 let, prvních 6 měsíců pobíral podporu (tehdy hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání). Další - v pořadí třetí vedení v evidenci uchazečů trvalo již po dovršení 55. roku věku, a to od 1. 6. 2007 do dne přiznání důchodu, tj. do 15. 5. 2009. Prvních 12 měsíců pobíral podporu v nezaměstnanosti.

Jak se započítá doba nezaměstnanosti:
Z doby nezaměstnanosti se pro nárok na starobní důchod plně započte doba prvního vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (dřívějším zákonným předpisem účinným do 31. 12. 1995 nebylo žádné omezení zápočtu doby nezaměstnanosti stanoveno), z druhé nezaměstnanosti bude započteno bez omezení čerpání podpory po 6 měsíců nezaměstnanosti a z třetího vedení opět bez omezení čerpání podpory po 12 měsíců. Dále z druhého období nezaměstnanosti se s ohledem na platnou právní úpravu započte již pouze jeden rok nezaměstnanosti, protože se, jak výše uvedeno, jednalo o osobu mladší 55 let. Nezaměstnanost trvající od 1. 6. 2007 do 14. 5. 2009 se i po uplynutí období 12 měsíců započte pro nárok na důchod plně, neboť nezaměstnanost bez pobírání podpory netrvala déle než tři roky. (Pokud by třetí vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání přesáhlo bez pobírání podpory dobu delší tří let, započetlo by se pro nárok na důchod pouze období posledních tří roků, v důsledku čehož by nemohlo dojít k zápočtu jednoho roku z druhého období nezaměstnanosti.) Následně bude při stanovení výše důchodu veškerá započtená doba nezaměstnanosti omezena na 80 %.

Aby lidé měli přehled o svých dobách pojištění, mohou jednou ročně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jim ho pošle do 90 dnů ode dne doručení žádosti. Ta musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu, na kterou bude IOLDP zaslán. Lze ji podat písemně na adresu: ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce si mohou za určitých podmínek doplatit chybějící doby pojištění prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Minimální pojistné na dobrovolné pojištění činí od 1. 1. 2009 částku 1 649 Kč měsíčně.

Služby veřejnosti v důchodových záležitostech poskytuje v současné době Call centrum ČSSZ na čísle: +420 257 062 860, Informační kancelář ústředí ČSSZ a také pracoviště OSSZ/PSSZ/MSSZ každý pracovní den. Další podrobné informace naleznete na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz