důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Od 1. 1. 2009 se změní důchodové pojištění osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost

Od 1. ledna 2009 se mění pojištění osob, které vykonávají činnost na základě autorskoprávních vztahů a pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu. Změny přináší novela zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V praxi to znamená, že pokud lidé vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorského zákona, a nebo vykonávají činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu, nově se bude považovat za výkon samostatné výdělečné činnosti (SVČ) vždy, aniž by podmínkou bylo prohlášení o soustavnosti výkonu této činnosti tak jako dosud.

Za příjmy ze SVČ u osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost, kterým vznikne účast na důchodovém pojištění v roce 2009, se nepovažují odměny za užití téhož díla, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným nebo provedeným před 1. 1. 2009, nebo pokud byla licenční smlouva uzavřena před 1. 1. 2009. Toto však neplatí v případě, je-li předmětem druhé nebo další licenční smlouvy aktualizace díla. U činnosti konané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost se za příjmy z podnikání a z jiné SVČ považují příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním. Nepatří sem však pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí. Za samostatnou výdělečnou činnost se nepovažují příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky, které jsou samostatným základem pro zdanění zvláštní sazbou daně, která činí 15 % těchto příjmů. A to za předpokladu, že úhrn příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč.

Účast na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které před 1. lednem 2009 nevykonávaly uvedenou činnost, dle svého prohlášení, soustavně, vzniká nejdříve 1. 1. 2009. Pokud vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost před 31. 12. 2008 a konají ji dále po 1. 1. 2009, jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením SVČ. Nejpozději do 8. února 2009 oznámí správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého bydliště, zahájení činnosti na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti". Tiskopis je k dispozici na místně příslušných správách sociálního zabezpečení nebo na internetových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz